Versioni di greco di Isocrate tradotte in italiano

Come si diventa buoni oratori

Ει δε δει μη μονον κατηγορειν των αλλων αλλα και την εμαυτου δηλωσαι διανοιαν, ηγουμαι παντας αν μοι τους ευ φρονουντας συνειπειν οτι πολλοι μεν των φιλοσοφησαντων ιδιωται διετελεσαν οντες, αλλοι δε τινες ουδενι πωποτε συγγενομενοιτων σοφιστων καιλεγεινκαι πολιτευεσθαι δεινοι γεγονασιν. Αι μεν γαρ δυναμεις και των λογων και των αλλων εργων απαντων εν τοις ευφυεσιν εγγιγνονται και τοις περι τας εμπειριας γεγυμνασμενοις· η δε παιδευσις τους μεν τοιουτους τεχνικωτερους και προς το ζητειν ευπορωτερους εποιησεν· οις γαρ νυν εντυγχανουσι πλανωμενοι, ταυτ' εξ ετοιμοτερου λαμβανειν αυτους εδιδαξεν,...

Traduzione

I cattivi maestri dell'arte oratoria

Θαυμαζω δ' οταν ιδω τουτους μαθητων αξιουμενους, οι ποιητικου πραγματος τεταγμενην τεχνην παραδειγμα φεροντες λεληθασιν σφας αυτους. Τις γαρ ουκ οιδεν πλην τουτων οτι το μεν των γραμματων ακινητως εχει και μενει κατα ταυτον ωστε τοις αυτοις αει περι των αυτων χρωμενοι διατελουμεν, το δε των λογων παν τουναντιον πεπονθεν· το γαρ υφ' ετερου ρηθεν τω λεγοντι μετ' εκεινον ουχ ομοιως χρησιμον εστιν, αλλ' ουτος ειναι δοκει τεχνικωτατος οστις αν αξιως μεν λεγη των πραγματων, μηδεν δε των αυτων τοις αλλοις ευρισκειν δυνηται. Μεγιστον δε σημειον της ανομοιοτητος αυτων· τους μεν γαρ λογους ουχ οιον τε...

Traduzione

Filippo "benefattore" dei Greci

Νομιζω δε χρηναι σε ηαντας μεν τιμαν τους περι των σοι πεπραγμενων αγαθον τι λεγοντας, καλλιστα μεντοι νομιζειν εκεινους εγκωμιαζειν τους μειζονων εργων η τηλικουτων την σην φυσιν αξιουντας, και τους μη μονον εν τω παροντι κεχαρισμενως διειλεγμενους, αλλ' οιτινες αν τους επιγιγνομενους ουτω ποιησωσι τας σας πραξεις θαυμαζειν ως ουδενος αλλου των προγεγενημενων. [...] Λοιπον ουν εστιν τα προειρημενα συναγαγειν,ιν ως εν ελαχιστοις κατιδης το κεφαλαιον των συμβεβουλευμενων. Φημι γαρ χρηναι σε τους μεν Ελληνας ευεργετειν, Μακεδονων δε βασιλευειν, των δε βαρβαρων ως πλειστων αρχειν.Ην γαρ ταυτα πραττης,...

Traduzione

L'indole di Eracle e di Teseo

Ου μονον τοις δπλοις εκοσμησαντο παραπλησιοις, αλλα και τοις επιτηδευμασιν εχρησαντο τοις αυτοις, πρεποντα τη συγγενεια ποιουντες. Εξ αδελφων γαρ γεγονοτες, ο μεν εκ Διας, ο δ' εκ Ποσειδωνος, αδελφας και τας επιθυμιας εσχον. Μονοι γαρ ουτοι των προγεγενημενων υπερ του βιου του των ανθρωπων αθληται κατεστησαν. Συνεβη δε τον μεν ονομαστοτερους και μειζους, τον δ' ωφελιμωτερους και τοις Ελλησιν οικειοτερους ποιησασθαι τους κινδυνους. Τω μεν γαρ Ευρυσθευς προσεταττεν τας τε βους τας εκ της Ερυθειας αγαγειν και τα μηλα τα των Εσπεριδων ενεγκειν και τον Κερβερον αναγαγειν και τοιουτους αλλους πονους,...

Traduzione

I discendenti di Eaco

Τουτου δε παιδες ησαν Τελαμων και Πηλευς, ων ο μεν ετερος μεθ' Ηρακλεους επι Λαομεδοντα στρατευσαμενος αριστειων ηξιωθη, Πηλευς δ' εν τε τη μαχη τη προς Κενταυρους αριστευσας και κατα πολλους αλλους κινδυνους ευδοκιμησας θετιδι τη Νηρεως, θνητος ων αθανατη, συνωκησεν, και μονου τουτου φασιν των προγεγενημενων υπο θεων εν τοις γαμοις υμεναιον ασθηναι. Τουτων δ' εκατερου. Τελαμωνος μεν Αιας και Τευκρος εγενεσθην, Πηλεως δ' Αχιλλευς, οι μεγιστον και σαφεστατον ελεγχον εδοοαν της αυτων αρετης· ου γαρ εν ταις αυτων πολεσιν μονον επρωτευσαν, ουδ' εν τοις τοποις εν οις κατωκουν, αλλα στρατειας τοις...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it