Versioni di greco di Platone tradotte in italiano

Non esse philosophi horrere mortem

Κινδυνευουσι υαπ οσοι τυγχανουσιν ορθως απτομενοι φιλοσοφιας λεληθεναι τους αλλους, οτι ουδεν αλλο αυτοι επιτηδευουσιν η αποθνησκειν τε και τεθναναι· ει ουν τουτ' αληθες, ατοπον δηπου αν ειη προθνμεισθαι μεν εν παντι τω βιω μηδεν αλλο η τουτο, ηκοντος δε δη αυτου, αγανακτειν ο παλαι προυθυμουντο τε και επετηδευον. Και ο Σιμμιας γελασας· «Νη τον Δια, εφη, ω Σωκρατες, ου πανυ γε με νυνδη γελασειοντα εποιησας γελασαι· οιμαι γαρ αν δη τους πολλους αυτο τουτ' ακουσαντας δοκειν ευ πανυ εφησθαι εις τους φιλοσοφουντας και συμφαναι αν τους μεν παρ' ημιν ανθρωπους και πανυ, οτι τω οντι οι φιλοσοφουντες...

Traduzione

Relatività del concetto di utile e di nocivo

Εγωγε πολλα οιδ' α ανθρωποις μεν ανωφελη εστι, και σιτια και ποτα και φαρμακα και αλλα μυρια, τα δε γε ωφελιμα· τα δε ανθρωποις μεν ουδετερα, ιπποις δε· τα δε βουσιν μονον, τα δε κυσιν· τα δε γε τουτων μεν ουδενι, δενδροις δε· τα δε του δενδρου ταις μεν ριζαις αγαθα, ταις δε βλασταις πονηρα, οιον και η κοπρος παντων των φυ των ταις μεν ριζαις αγαθον παραβαλλομενη, ει δ' εθελοις επι τους πτορθους και τους νεους κλωνας επιβαλλειν, παντα απολλυσιν επει και το ελαιον τοις μεν φυτοις απασιν εστιν παγκακον και ταις θριξιν πολεμιωτατον ταις των αλλων ζωων πλην ταις του ανθρωπου, ταις δε του ανθρωπου...

Traduzione

La morte di Socrate

Ο δε περιελθων, επειδη οι βαρυνεσθαι εφη τα σκελη, κατεκλινη υπτιος - ουτω γαρ εκελευεν ο ανθρωπος - και αμα εφαπτομενος αυτου ουτος ο δους το φαρμακον, διαλιπων χρονον επε· σκοπει τους ποδας και τα σκελη, καπειτα σφοδρα πιεσας αυτου τον ποδα ηρετο ει αισθανοιτο, ο δ' ουκ εφη. Και μετα τουτο αυθις τας κνημας· και επανιων ουτως ημιν επεδεικνυτο οτι ψυχοιτο τε και πηγνυτο. Και αυτος ηπτετο και ειπεν οτι, επειδαν προς τη καρδια γενηται αυτω, τοτε οιχησεται. Ηδη ουν σχεδον τι αυτου ην τα περι το ητρον ψυχομενα, και εκκαλυψαμενος - ενεκεκαλυπτο γαρ - ειπεν - ο δη τελευταιον εφθεγξατο - «Τω Κριτων,...

Traduzione

Interesse frustrato di Platone per la politica

Χρονω δε ου πολλω μετεπεσε τα των τριακοντα τε και πασα η τοτε πολιτεια· παλιν δε βραδυτερον μεν, ειλκεν δε με ομως η περι το πραττειν τα κοινα και πολιτικα επιθυμια. Ην ουν και εν εκεινοις ατε τεταραγμενοις πολλα γιγνομενα α τις αν δυσχερανειεν, και ουδεν τι θαυμαστον ην τιμωριας εχθρων γιγνεσθαι τινων τισιν μειζους εν μεταβολαις· καιτοι πολλη γε εχρησαντο οι τοτε κατελθοντες επιεικεια. Κατα δε τινα τυχην αυ τον εταιρον ημων Σωκρατη τουτον δυναστευοντες τινες εισαγουσιν εις δικαστηριον, ανοσιωτατην αιτιαν επιβαλοντες και παντων ηκιστα Σωκρατει προσηκουσαν ως ασεβη γαρ οι μεν εισηγαγον, οι δε...

Traduzione

Aritmetica, geometria, astronomia sono studi per pochi

Ετι δη τοινυν τοις ελευθεροις εστιν τρια μαθηματα, λογισμοι μεν και τα περι αριθμους εν μαθημα, μετρητικη δε μηκους και επιπεδου και βαθους ως εν αυ δευτερον, τριτον δε της των αστρων περιοδου προς αλληλα ως πεφυκεν πορευεσθαι. Ταυτα δε συμπαντα ουχ ως ακριβειας εχομενα δει διαπονειν τους πολλους αλλα τινας ολιγους - ους δε, προιοντες επι τω τελει φρασομεν ουτω γαρ πρεπον αν ειη - τω πληθει δε, οσα αυτων αναγκαια και πως ορθοτατα λεγεται μη επιστασθαι μεν τοις πολλοις αισχρον, δι ακριβειας δε ζητειν παντα ουτε ραδιον ουτε το παραπαν δυνατον.

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2021 VersioniDiGreco.it