Versioni di greco di Senofonte tradotte in italiano

Gli efori spartani

Εφοροι ουν ικανοι μεν εισι ζημιουν ον αν βουλωνται, κυριοι δ' εκπραττειν παραχρημα, κυριοι δε και αρχοντας μεταξυ καταπαυσαι και ειρξαι γε και περι της ψυχης εις αγωνα καταστησαι. Τοσαυτην δε εχοντες δυναμιν ουχ ωσπερ αι αλλαι πολεις εωσι τους αιρεθεντας αει αρχειν το ετος οπως αν βουλωνται, αλλ' ωσπερ οι τυραννοι και οι εν τοις γυμνικοις αγωσιν επισταται, ην τινα αισθανονται παρανομουντα τι, ευθυς παραχρημα κολαζουσι. Πολλων δε και αλλων οντων μηχανηματων καλων τω Λυκουργω εις το πειθεσθαι τοις νομοις εθελειν τους πολιτας, εν τοις καλλιστοις και τουτο μοι δοκει ειναι, οτι ου προτερον απεδωκε...

Traduzione

Educazione a Sparta

Ο δε Λυκουργος, αντι μεν του ιδια εκαστον παιδαγωγους δουλους εφισταναι, ανδρα επεστησε κρατειν αυτων εξ ωνπερ αι μεγισται αρχαι καθιστανται, ος δη και παιδονομος καλειται, τουτον δε κυριον εποιησε και αθροιζειν τους παιδας και επισκοπουντα, ει τις ραδιουργοιη, ισχυρως κολαζειν. Εδωκε δ' αυτω και των ηβωντων μαστιγοφορους, οπως τιμωροιεν οποτε δεοι, ωστε πολλην μεν αιδω, πολλην δε πειθω εκει συμπαρειναι. Αντι γε μην του απαλυνειν τους ποδας υποδημασιν εταξεν ανυποδησια κρατυνειν, νομιζων, ει τουτ' ασκησειαν, πολυ μεν ραον αν ορθιαδε εκβαινειν, ασφαλεστερον δε πρανη καταβαινειν, και πηδησαι δε...

Traduzione

Ciro chiede ai figli il rispetto per il genere umano

Μετα μεντοι θεους και ανθρωπων το παν γενος το αει επιγιγνομενον αιδεισθε· ου γαρ εν σκοτω υμας οι θεοι αποκρυπτονται, αλλ' εμφανη πασιν αναγκη αει ζην τα υμετερα εργα· α ην μεν καθαρα και εξω των αδικων φαινηται, δυνατους υμας εν πασιν ανθρωποις αναδειξει· ει δε εις αλληλους αδικον τι φρονησετε, εκ παντων ανθρωπων το αξιοπιστοι ειναι αποβαλειτε. Ουδεις γαρ αν ετι πιστευσαι δυναιτο υμιν, ουδ' ει πανυ προθυμοιτο, ιδων αδικουμενον τον μαλιστα φιλια προσηκοντα. Ει μεν ουν εγω υμας ικανως διδασκω οιους χρη προς αλληλους ειναι· ει δε μη, και παρα των προγεγενημενων μανθανετε· αυτη γαρ αριστη διδ...

Traduzione

Un terribile spettacolo

Ενταυθα δη δεινον ην θεαμα. Αι γαρ γυναικες ερριπτον τα παιδια ειτα εαυτας επικατερριπτουν, και οι ανδρες ωσαυτως. Ενταυθα δη και Αινειας Στυμφαλιος λοχαγος, ορων βαρβαρον τινα θεοντα και μελλοντα ριπτειν εαυτον στολην εχοντα καλην, επιλαμβανεται οπως κωλυη· ο δε αυτον επισπαται, και αμφοτεροι ωχοντο κατα των πετρων φερομενοι και αποθνησκουοιν. Εντευθεν ανθρωποι μεν πανυ ολιγοι ελαμβανοντο, βοες δε και ονοι πολλοι και προβατα.

Traduzione

Ammirevole pietà di Agesilao

Αγησιλαος ιερα μεν και τα εν τοις πολεμιοις εσεβετο, ηγουμενος τους θεους ουχ ηττον εν τη πολεμια χρηναι η εν τη φιλια συμμαχους ποιεισθαι. Ικετας δε θεων ουδε εχθρους εβιαζετο, νομιζων αλογον ειναι τους μεν εξ ιερων κλεπτοντας ιεροσυλους καλειν, τους δε βωμων ικετας αποσπωντας ευσεβεις ηγεισθαι. Εκεινος γε μην υμνων ουποτ' εληγεν ως τους θεους οιοιτο ουδεν ηττον οσιοις εργοις η αγνοις ιεροις ηδεσθαι. Αλλα μην και οποτε ευτυχοιη, ουκ ανθρωπων υπερεφρονει, αλλα θεοις χαριν ηδει. Και θαρρων πλειονα εθυεν η οκνων ηυχετο. Ειθιστο δε φοβουμενος μεν ιλαρος φαινεσθαι, ευτυχων δε πραος ειναι. Των γε...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it