Socrate conosce le favole esopiche

Inserito in Senofonte.

Και ο Σωκρατης εφη· «Ειτα ου λεγεις αυταις τον του κυνος λογον; Φασι γαρ, οτε φωνηεντα ην τα ζωα, την οιν προς τον δεσποτην ειπειν· Θαυμαστον ποιεις, ος ημιν μεν ταις και ερια σοι και αρνας και τυρον παρεχουσαις ουδεν διδως ο τι αν μη εκ της γης λαβωμεν, τω δε κυνι, ος ουδεν τοιουτον σοι παρεχει, μεταδιδως ουπερ αυτος εχεις σιτου. Τον κυνα ουν ακουσαντα ειπειν· Ναι μα Δια· εγω γαρ ειμι ο και υμας αυτας σωζων ωστε μητε υπ' ανθρωπων κλεπτεσθαι μητε υπο λυκων αρπαζεσθαι· επει υμεις γε, ει μη εγω προφυλαττοιμι υμας, ουδ' αν νεμεσθαι δυναισθε, φοβουμεναι μη απολησθε. Ουτω δη λεγεται και τα προβατα συγχωρησαι τον κυνα προτιμασθαι. Και συ ουν εκειναις λεγε οτι αντι κυνος ει φυλαξ και επιμελητης, και δια σε ουδ' υφ' ενος αδικουμεναι ασφαλως τε και ηδεως εργαζομενοι ζωσιν».

Apertura dell'opera senza proemio

Inserito in Senofonte.

Μετα δε ταυτα ου πολλαις ημεραις υστερον ηλθεν εξ Αθηνων Θυμοχαρης εχων ναυς ολιγας· και ευθυς εναυμαχησαν αυθις Λακεδαιμονιοι και Αθηναιοι, ενικησαν δε Λακεδαιμονιοι ηγουμενου Αγησανδριδου. Μετ' ολιγον δε τουτων Δωριευς ο Διαγορου εκ Ροδου εις Ελλησποντον εισεπλει αρχομενου χειμωνος τετταρσι και δεκα ναυσιν αμα ημερα. Κατιδων δε ο των Αθηναιων ημεροσκοπος εσημηνε τοις στρατηγοις. Οι δε ανηγαγοντο επ' αυτον εικοσι ναυσιν, ας ο Δωριευς φυγων προς την γην ανεβιβαζε τας αυτου τριηρεις, ως ηνοιγε, περι το Ροιτειον. Εγγυς δε γενομενων των Αθηναιων εμαχοντο απο τε των νεων και της γης μεχρι οι Αθηναιοι απεπλευσαν εις Μαδυτον προς το αλλο στρατοπεδον ουδεν πραξαντες.

Senofonte parla ai soldati

Inserito in Senofonte.

Ormai si avvicinava l'estate (il tempo della mietitura), Senofonte si alza e parla in questo modo: «Chirisofo si prepara alle navi, noi, invece, restiamo qui. Quante cose, dunque, mi sembra che sia opportuno fare nell'attesa, queste dico. Per prima cosa, poichè bisogna procurare i vettovagliamenti dalla terra nemica, potremmo rischiare di ricevere qualche danno, qualora marciassimo trascuratamente e senza precauzione per i rinfornimenti, che a me sembra opportuno ottenere con i foraggiatori. Inoltre, osservate anche queste cose: anche i nemici hanno il tempo di attaccarci per depredarci, e giustamente potranno tramare contro di noi; infatti, sono mal disposti verso di noi, essi stessi ci circondano da ogni parte e occupano tutte le alture intorno all'accampamento. Mi sembra che sia necessario disporre delle sentinelle intorno all'accampamento per difendere ed osservare, di modo che i nemici potrebbero meno tenderci insidie e prenderci indifesi».

Per chi possiede grandi qualità è un dovere dedicarsi alla politica

Inserito in Senofonte.

Χαρμιδην δε τον Γλαυκωνος ορων αξιολογον μεν ανδρα οντα και πολλω δυνατωτερον των τα πολιτικα τοτε πραττοντων, οκνουντα δε προσιεναι τω δημω και των της πολεως πραγματων επιμελεισθαι. Ειπε μοι, εφη, ω Χαρμιδη, ει τις ικανος ων τους στεφανιτας αγωνας νικαν και δια τουτο αυτος τε τιμασθαι και την πατριδα εν τη Ελλαδι ευδοκιμωτεραν ποιειν μη θελοι αγωνιζεσθαι και την πατριδα εν τη Ελλαδι ευδοκιμωτεραν ποιειν μη θελοι αγωνιζεσθαι, ποιον τινα τουτον νομιζοις αν τον ανδρα ειναι; Δηλον οτι, εφη, μαλακον τε και δειλον. Ει δε τις, εφη, δυνατος ων των της πολεως πραγματων επιμελομενος την τε πολιν αυξειν και αυτος δια τουτο τιμασθαι, οκνοιη δη τουτο πραττειν, ουκ αν εικοτως δειλος νομιζοιτο; Ισως, εφη· αταρ προς τι με ταυτ' ερωτας; Οτι, εφη, οιμαι σε δυνατον οντα οκνειν επιμελεισθαι, και ταυτα ων αναγκη σοι μετεχειν πολιτη γε οντι. Την δε εμην δυναμιν, εφη ο Καρμιδης, εν ποιω εργω καταμαθων ταυτα μου καταγιγνωσκεις; Εν ταις συνουσιαις, εφη, αις συνει τοις τα της πολεως πραττουσι· και γαρ οταν τι ανακοινωνται σοι, ορω σε καλως συμβουλευοντα, και οταν τι αμαρτανωσιν, ορθως επιτιμωντα.

Un inganno sventato

Inserito in Senofonte.

«Επεμψε με Αριαιος και Αρταυζος, πιστοι οντες Κυρω και υμιν ευναι, και κελευουσι φυλαττεσθαι μη υμιν επιθωνται της νυκτος οι βαρβαροι εστι δε στρατευμα πολυ εν τω πλησιον παραδεισω. Και παρα την γεφυραν του Τιγρητος ποταμου πεμψαι κελευουσι φυλακην, ως διανοειται αυτην λυσαι Τισσαφερνης της νυκτος, εαν δυνηται, ως μη διαβητε αλλ' εν μεσω αποληφθητε του ποταμου και της διωροχος». Ακουσαντες ταυτα αγουσιν αυτον παρα τον Κλεαρχον και φραζουσιν α λεγει. Ο δε Κλεαρχος ακουσας εταραχθη σφοδρα και εφοβειτο. Νεανισκος δε τις των παροντων εννοησας ειπεν ως ουκ ακολσυθα ειη το τε επιθησεσθαι και λυσειν την γεφυραν. «Δηλον γαρ οτι επιτιθεμενους η νικαν δεησει η ηττασθαι. Εαν μεν ουν νικωσι, τι δει λυειν αυτους την γεφυραν; Ουδε γαρ αν πολλαι γεφυραι ωσιν εχοιμεν αν οποι φυγοντες ημεις σωθωμεν. Εαν δε ημεις νικομεν, λελυμενης της γεφυρας ουχ εξουσιν εκεινοι οποι φυγωσιν».