Versioni di greco di Diodoro Siculo tradotte in italiano

Un tiranno pacifista

Κατα την Σικελιαν Διονυσιος, ο των Συρακοσιων τυραννος ο νεωτερος, απρακτος ων και πολυ του πατρος καταδεεστερος, προσεποιειτο δια την απραγιαν ειρηνικος ει­ναι και πραος τον τροπον. Διοπερ προς τους Καρχηδονιους διαδεχομενος τον πολεμον προς τε τουτους ειρηνην εποιησατο και προς τους Λευκανους ομοιως διαπολεμησας αργως επι τινα χρονον, και ταις τελευταιαις μαχαις επι του προτερηματος γενομενος, ασμενως προς αυτους κατελυσατο τον πολεμον. Κατα δε την Απουλιαν δυο πολεις εκτισε, βουλομενος ασφαλη τοις πλεουσι τον Ιονιον πορον ποιησαι. Μετα δε ταυτα ελων εαυτω βιον ειρηνικον εξελυσε μεν των στρατιωτων...

Traduzione

Una saggia regina

Εβασιλευε τοτε των Σακων γυνη, Ζαρινα το ονομα, τολμη και αρετη πασων των εκει γυναικων πολυ διαφερουσα. Καθολου μεν το εθνος τουτο ολκιμους γυναικας εχει, και κοινωνουσας τοις ανδρασι πολεμου και κινδυνου· αυτη δε λεγεται τω τε καλλει γενεσθαι πασων ευιερεπεστατη, και τοις εργοις ουδεμιας ησσον θαυμαστη. Πολλους γαρ των πλησιον οικουντων βαρβαρων κατεπολεμησε και ιην των Σακων χωραν τραχειαν παλαι ουσαν ημερωσε και πολεις κτισασα ουκ ολιγας ευδαιμονεστερον τοις ομοεθνεσι τον βιον εποιησε. Διο και μετα την τελευτην αυτης οι εγχωριοι χαριν τε εχοντες των ευεργεσιων και της αρετης μνημονευοντες,...

Traduzione

Come Semiramide si impadronì del potere

Λεγουσι τινες των συγγραφεων την Σεμιραμιν εταιραν ευπρεπη γενεσθαι, και δια το καλλος εραστην αυτης γενεσθαι τον βασιλεα των Ασσυριων. Το μεν ουν πρωτον Σεμιραμις μετριας αποδοχης ετυχεν εν τοις βασιλειοις, μετα δε ταυτα, γνησια ηδη προσαγορευομενη γυνη, επεισε τον βασιλεα πενθ' ημερας αυτη παραχωρησαν της βασιλειας. Η δε Σεμιραμις, το τε σκηπτρον και την βασιλειον στολην αναλαβουσα, κατα μεν την πρωτην ημεραν ευωχιαν εποιησε και μεγαλοπρεπη δειπνα, εν οις τους των δυναμεων ηγεμονας και παντας τους επιφανεστατους επεισε συμπραττειν εαυτη· τη δ' υστεραια, του τε πληθους και των αξιολογοτατων...

Traduzione

I cittadini condannano la tregua

Οι Αργειοι, εγκαλεσαντες τοις Λακεδαιμονιοις οτι τα θυματα ουκ απεστειλαν τω Απολλωνι τω Πυθιω, πολεμον αυτοις κατηγγειλαν καθ' ον δη χρονον' Αλκιβιαδης, ο στρατηγος των Αθηναιων, εις την Αργειαν ηκεν εχων δυναμιν. Οι ουν Αργειοι μετ' αυτου εστρατευσαν επι Τροιζηνα, πολιν συμμαχον Λακεδαιμονιων, και την μεν χωραν λεηλατησαντες, ανεχωρησαν. Τουτο δε παρωξυνε τους Λακεδαιμονιους οι πολεμον κατηγγειλαν τοις Αργειοις· διο δυναμιν αγειραντες ηγεμονα εποιηοαντο Αγιν τον βασιλεα. Ουτος δε εστρατευσεν επι τοις Αργειοις και την μεν χωραν εδηωσεν, πλησιον δε της πολεως προυκαλειτο τους πολεμιους εις μαχην....

Traduzione

Atene si prepara per l'invasione dei barbari

Συγχωρησασης της βουλης τω Θεμιστοκλει τον νεον λιμενα κατασκευασαν, ακριβως εγιγνωσκεν ο Θεμιστοκλης οτι καθαπερ επι του της πολεως τειχισμου διεκωλυσαν οι Λακεδαιμονιοι, τον αυτον τροπον επι της κατασκευης του λιμενος εγχειρησουσι διακοπτειν τας επιβολας των Αθηναιων. Εδοξεν ουν αυτω προς τοις Λακεδαιμονιοις πρεσβεις αποστειλαι ινα διδαξαιεν συμφερειν τοις κοινοις της Ελλαδος πραγμασιν εχειν αξιοχρεων λιμενα προς την των Περσων εσομενην στρατειαν. Ουτως ουν τους Σπαρτιατας αμβλυτερους ποιησας προς το κωλυειν, αυτος ειχετο των εργων. Ετι δε εσπουδασεν ινα, προς ταις υπαρχουσαις ναυσιν, εικοσι...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it