Versioni di greco di Senofonte tradotte in italiano

Morte di Teleutia

Τελευτιας ως εωρα το γιγνομενον, οργιζομενος αναλαμβανων τα οπλα ηγε μεν ταχυ τους οπλιτας, διωκειν δε και τους πελταστας εκελευε και τους ιππεας και μη μελλειν. Πολλακις ηδε και αλλοτε εγγυς του τειχους διωκοντες κακως ενεκλινον και εκεινοι, απο των πυργων βαλλομενοι, και νυν ετι εγκλινειν ηναγηαζοντο τεθορυβημενως και προφυλαττεσθαι τα βελη. Εν τουτω δη οι Ολυνθιοι επεξηλαυνον μεν τους ιππεας, εβοηθουν δε και οι πελτασται· τελος δε και οι οπλιται επεξεθεον και ταραχωδει τη φαλαγγι προσεπιπτον. Και ο μεν Τελευτιας ενταυθα μαχομενος απεθνησκε. Τουτου δε γιγνομενου ευθυς και οι αμφ' αυτον ενεκλινον...

Traduzione

I greci guidati da Senofonte respingono un attacco

Μετα το αριστον οι συν Ξενοφωντι στρατιωται τον Ζαπαταν ποταμον διεβαινον και επορευοντο εν ταξει, τα υποζυγια και τον οχλον εν μεσω εχοντες. Τοις δε Ελλησι προερχομενοις επεφαινετο παλιν ο Μιθραδατης, ο του Αρταξερξου σατραπης, συν ιππευσι και τοξοταις και σφενδονηταις μαλα ελαφροις και ευζωνοις. Και προσηρχετο μεν φιλος προς τους Ελληνας, επει δε εγγυς εγιγνετο, εξαιφνης οι μεν αυτων ετοξευον και ιππεις και πεζοι, οι δ' εσφενδονων και ετιτρωσκον. Οι δε οπισθοφυλακες των Ελληνων επασχον μεν κακως, ανθιστασαν δ' ουδεν. Εκ τουτου Ξενοφωντι εφαινετο διωκειν· και εδιωκον οι τε οπλιται και οι πλετασται...

Traduzione

A Scillunte

Επειδη δ' εφευγεν ο Ξενοφων, κατοικουντος ηδη αυτου εν Σκιλλουντι υπο των Λακεδαιμονιων οικισθεντος παρα την Ολυμπιαν αφικνειται Μεγαβυζος εις Ολυμπιαν θεωρησων και αποδιδωσι την παρακαταθηκην αυτω. Ξενοφων δε λαβων χωριον ωνειται τη θεω οπου ανειλεν ο θεος. Ετυχε δε διαρρεων δια του χωριου ποταμος Σελινους. Και εν Εφεσω δε παρα τον της Αρτεμιδος νεων Σελινους ποταμος παραρρει. Και ιχθυες τε εν αμφοτεροις ενεισι και κογχαι· εν δε τω εν Σκιλλουντι χωριω και θηραι παντων οποσα εστιν αγρευομενα θηρια. Εποιησε δε και βωμον και ναον απο του ιερου αργυριου, και το λοιπον δε αει δεκατευων τα εκ του...

Traduzione

Il mare!

Και αφικνουνται επι το ορος τη πεμπτη ημερα· ονομα δε τω ορει ην Θηχης. Επει δε οι πρωτοι εγενοντο επι του ορους και κατειδον την θαλατταν, κραυγη πολλη εγενετο. Ακουσας δε ο Ξενοφων και οι οπισθοφυλακες φηθησαν εμπροσθεν αλλους επιτιθεσθαι πολεμιους· ειποντο γαρ οπισθεν εκ της καιομενης χωρας, και αυτων οι οπισθοφυ­λακες απεκτειναν τε τινας και εζωγρησαν ενεδραν ποιησαμενοι, και γερρα ελαβον δασειων βοων ωμοβοεια αμφι τα εικοσιν. Επειδη δε βοη πλειων τε εγιγνετο και εγγυτερον και οι αει επιοντες εθεον δρομω επι τους αει βοωντας και πολλω μειζων εγιγνετο η βοη οσω δη πλειους εγιγνοντο, εδοκει...

Traduzione

Faticosa marcia nella neve

Χειρισοφος μεν ουν και οσοι εδυνηθησαν του στρατευματος ενταυθα εστρατοπεδευσαντο, των δ' αλλων στρατιωτων οι μη δυναμενοι διατελεσαι την οδον ενυκτερευσαν ασιτοι και ανευ πυρος· και ενταυθα τινες απωλοντο των στρατιωτων. Εφειποντο δε των πολεμιων συνειλεγμενοι τινες και τα μη δυναμενα των υποζυγιων ηρπαζον και αλληλοις εμαχοντο περι αυτων. Ελειποντο δε των στρατιωτων οι τε διεφθαρμενοι υπο της χιονος τους οφθαλμους οι τε υπο του ψυχους τους δακτυλους των ποδων αποσεσηποτες. Ην δε τοις μεν οφθαλμοις επικουρημα της χιονος ει τις μελαν τι εχων προ των οφθαλμων επορευετο, των δε ποδων ει τις κινοιτο...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2022 VersioniDiGreco.it